Veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen (8)

Voor wie is een RI&E verplicht?

Vanuit de Arbowet is een RI&E verplicht voor ieder bedrijf met werknemers. Het aantal werknemers maakt niet uit.

Waarom is een RI&E belangrijk en daarom wettelijk verplicht?

Het is vooral belangrijk omdat werknemers door een RI&E veiliger werken. Het is de bedoeling dat de werkgever zorgt voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Een RI&E verplicht de werkgever daar aantoonbaar en structureel aandacht aan te besteden en gericht maatregelen te nemen als er verbeteringen mogelijk zijn.

Wat kan er gebeuren als een bedrijf geen RI&E heeft?

Bent u wel RI&E-plichtig, maar heeft u geen RI&E uitgevoerd? Dan kunt u een boete krijgen wanneer de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van een geldige RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal. Onderstaand een overzicht van boetes bij het ontbreken van de RI&E.

Bedrijfsgrootte Boete
1 – 4 werknemers € 300,-
5 – 9 werknemers € 600,-

10 – 39 werknemers € 900,-
40 – 99 werknemers € 1.500,-
100 – 249 werknemers € 1.800,-
250 – 499 werknemers € 2.400,-
500 of meer werknemers € 3.000,-

Indien u voor dezelfde overtreding een tweede keer een boete ontvangt, wordt het boetebedrag anderhalf keer vermenigvuldigd. (150%) Deze boetebedragen zijn een indicatie. U kunt zich voorstellen dat als ,naast het ontbreken van een actuele RI&E, er ook  nog sprake is van een bedrijfsongeval of een onveilige situatie, de boete veel hoger zal zijn.

Waarom is het belangrijk om mijn RI&E te registreren in het RIE-register?

Door uw RI&E te registreren:

– kunt u altijd over uw RI&E beschikken;
– kan uw verzekeraar zien dat u op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden de zaken netjes voor elkaar heeft. Dit kan resulteren in een gemakkelijkere acceptatie door de verzekeringsmaatschappij en mogelijke premiekorting door minder claims;
– kunt u gebruik maken van deskundige ondersteuning bij de uitvoer van uw RI&E;
– wordt u automatisch jaarlijks herinnerd aan het bijwerken van uw Plan van aanpak;
– wordt u tijdig herinnerd aan het opnieuw (laten) uitvoeren van uw RI&E;
– kunnen collega bedrijven of potentiële opdrachtgevers zien dat u aan de wettelijke eis voldoet en veiligheid voldoende aandacht geeft;
– kan de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) zien dat u in het bezit bent van een geldige RI&E.

Wie kunnen een geregistreerde RI&E op www.rie-register zien?

Alleen u. U kiest zelf welke partijen u inzicht geeft door uw toegangscode te delen. Na inzage te hebben gegeven kunt u zelf uw code aanpassen.

Wat is de beste methode voor een RI&E?

In een goede RI&E worden eerst alle mogelijke gevaren geïnventariseerd. Vervolgens ga je deze beoordelen en wordt bekeken of ze daadwerkelijk een risico opleveren en wat de omvang daarvan is wanneer het risico zich voordoet. Dit gebeurt op een systematische manier. Het beste kan dit gebeuren d.m.v. een branche RI&E. Deze zijn te vinden op www.rie.nl.

Hoe worden medewerkers betrokken bij de RI&E?

Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie als het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk. Zij merken als eerste de gevolgen van verbeteringen. Betrek hen daarom bij het invullen van de RI&E-vragen en/of laat hen de speciale vragenlijst invullen als voorbereiding op de RI&E. Je kunt de vragenlijst ook bespreken tijdens een werkoverleg. Geef er in ieder geval aandacht aan.

Elke medewerker moet op de hoogte zijn van de RI&E en het Plan van aanpak, met name voor de onderwerpen die hem direct aangaan. Wanneer een medewerker dat wil, moet hij de documenten kunnen inzien.

Wanneer moet een RI&E door een gecertificeerde Arbodienst of veiligheidskundige worden getoetst?

In de regel is het zo dat een bedrijf met minder dan 25 medewerkers, dat gebruik maakt van een erkende branche RI&E , de RI&E niet hoeft te laten toetsen.

Algemeen (3)

Mag ik als werkgever zelf een RI&E uitvoeren of heb ik daar een deskundige voor nodig?

Een werkgever mag zelf een RI&E uitvoeren. Dit is niet ingewikkeld maar kost veel tijd. Het objectief kijken naar de eigen organisatie en de gevaren en de risico’s die de medewerkers lopen is hierin heel belangrijk. Dit kan aan de hand van een branche RI&E die te vinden is bij uw branche organisatie of op de site www.rie.nl. Voor het komen tot een goede evaluatie en Plan van aanpak is het raadzaam om advies in te winnen bij een deskundige. U kunt het uitvoeren van de RI&E ook in zijn geheel uitbesteden. Dan weet u zeker dat uw RI&E aan alle wettelijke eisen voldoet.

Ik heb een RI&E binnen mijn bedrijf uitgevoerd en een Plan van aanpak opgesteld. Ben ik dan voor jaren klaar?

Nee. In het Plan van aanpak staan de acties om knelpunten op te lossen. De acties hebben prioriteit 1,2 of 3. Prioriteit 1 voor hoge risico’s om op te lossen binnen 3 maanden, Prioriteit 2 voor midden risico’s om op te lossen binnen 1 jaar en Prioriteit 3 voor de lage risico’s voor de langere termijn. Het Plan van aanpak is eigenlijk nooit af. En goed te weten is dat  gerealiseerde acties moeten worden afgetekend.

Zijn er tussentijdsveranderingen binnen het bedrijf, zoals: verhuizing, verbouwing, aanschaf andere machines, andere werkzaamheden of een ongeval, dan is het belangrijk te bekijken of de RI&E ook een aanpassing nodig heeft.

Bestaat er een RI&E voor zzp’ers?

Vanuit de Arbowet zijn zzp’ers niet RI&E-plichtig, maar veiligheid is voor hen net zo belangrijk als voor ondernemers met personeel. Zzp’ers zijn net als andere werknemers blootgesteld aan allerlei gevaren en daaruit voortkomende risico’s. Vanuit de VCA-gecertificeerde opdrachtgevers kan een RI&E van een zzp’er worden geëist. Er zijn inmiddels meerdere adviesbureaus en veiligheidskundigen die dit voor u kunnen verzorgen. Ook vanuit het ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) is hier veel aandacht voor. Er is een online checklist beschikbaar waarmee u kunt controleren of u zich bewust bent van de risico’s en of er afdoende maatregelen zijn genomen. Kijk daarvoor op www.zzpveiligwerken.nl.